Begrippenlijst

Hieronder vindt u een lijst met veel voorkomende vaktermen en hun betekenis.

C

Comparitie van partijen

Een comparitie van partijen is een persoonlijke verschijning van partijen voor de rechter. Het is aan de rechter om een dag te bepalen dat een comparitie van partijen plaatsvindt. Doorgaans wordt een comparitie standaard gelast nadat de gedaagde partij bij schriftelijke akte (zie: conclusie van antwoord) heeft geantwoord op de dagvaarding van de eiser. De comparitie kan ten doel hebben om een schikking te beproeven en/of om nadere inlichtingen over de ingenomen standpunten van partijen te verkrijgen.

Conclusie van antwoord

Als de gedaagde (ook wel schuldenaar of debiteur) gebruik maakt van zijn recht om zich inhoudelijk te verweren op de inhoud van de dagvaarding heet dat conclusie van antwoord. In kantonzaken mag de gedaagde dit verweer zelf doen en zelfs mondeling, de griffier draagt dan zorg voor schriftelijke verslaglegging. Bij de rechtbank dient de conclusie van antwoord schriftelijk en door een advocaat te worden ingediend.

Conclusie van dupliek

Reactie van de gedaagde partij op de conclusie van repliek van de eisende partij.

Conclusie van repliek

Reactie van de eisende partij op de conclusie van antwoord van de gedaagde partij.

Conservatoir beslag

Het beslag dat tot doel heeft verhaalsobjecten veilig te stellen in het geval dat er nog niet beschikt wordt over een executoriale titel en er gevreesd moet worden voor verduistering van het verhaalsobject, via een advocaat wendt men zich tot de President van de rechtbank om verlof te krijgen voor conservatoir beslag, (presidiale titel).

Crediteur

persoon of een onderneming met een vordering op een andere persoon of onderneming (ook wel schuldeiser genoemd).

Cumulatief beslag

Hiervan is sprake als meer dan één beslag is gelegd op hetzelfde, b.v. op het loon. De bedragen waarvoor in de verschillende zaken beslag wordt gelegd worden bij elkaar opgeteld waarna de eerste beslaglegger verdeelt naar rato, d.w.z. iedere schuldeiser ontvangt naar verhouding van haar vordering.