Begrippenlijst

Hieronder vindt u een lijst met veel voorkomende vaktermen en hun betekenis.

E

Eiser

De opdrachtgever die de gerechtelijke procedure start; in tegenstelling tot de gedaagde.

Executie

Tenuitvoerlegging, bijvoorbeeld van een vonnis of dwangbevel.

Executiegeschil

Een geschil omtrent de tenuitvoerlegging van een titel, bijvoorbeeld een vonnis. Als de geëxecuteerde (schuldenaar) het niet eens is met de tenuitvoerlegging, kan hij zich wenden tot de rechtbank. Daar wordt de zaak niet inhoudelijk nog eens beoordeeld. Er wordt alleen gekeken of de tenuitvoerlegging niet ongegrond of onrechtmatig is.

Executiekosten

Kosten die ontstaan door het nemen van executiemaatregelen.

Executoriaal beslag

Wanneer de rechter een vonnis uitspreekt, zal de gerechtsdeurwaarder het vonnis betekenen en in naam der koningin bevel doen om binnen een bepaalde termijn (meestal 2 dagen) aan de inhoud van het vonnis te voldoen. Wanneer de veroordeelde daaraan niet voldoet, kan de eiser een gerechtsdeurwaarder inschakelen om over te gaan tot beslag.

Executoriale fase

De fase waarin tenuitvoerlegging plaatsvindt van een vonnis, beschikking, authentieke akte of b.v. dwangbevel.

Executoriale titel

Een ten uitvoer te leggen titel. Een titel is b.v. een uitspraak van een rechter  neergelegd in een vonnis of een beschikking. Ook een dwangbevel of een authentieke akte van een notaris leveren een titel op, aan het hoofd moet staan “In naam van de Koning”. 

Executoriale verkoop

Een openbare verkoop die plaatsvindt omdat na de veroordeling nog steeds het verschuldigde bedrag niet is voldaan. Hierbij worden de in beslag genomen zaken verkocht aan de hoogst biedende gegadigde. Een roerende zaak wordt door een gerechtsdeurwaarder verkocht en moet direct door de koper worden betaald en meegenomen. Onroerende zaken worden door een notaris verkocht.

Exploot

Het exploot, of exploit, is de door een gerechtsdeurwaarder opgemaakte akte waarin deze verslag doet van het betekenen, ofwel het officieel overhandigen van een gerechtelijk stuk zoals een dagvaarding of een vonnis. Het exploot dient als bewijsstuk dat iemand dat gerechtelijk stuk daadwerkelijk ontvangen heeft, waardoor weerlegd kan worden dat de ontvanger er onbekend mee zou zijn. Omdat bij het betekenen ook een kopie van het exploot moet worden overgereikt, is een exploot meestal vooraf uitgewerkt, met uitzondering van de details van het betekenen.