Blog conservatoir beslag plaatje Bas

Conservatoire maatregelen een oneigenlijk drukmiddel?

In de beslagsyllabus van november 2020 zijn de wijzigingen opgenomen van herziening beslag- en executierecht. In deze wet is bepaald dat een beslagmiddel niet louter als pressiemiddel gebruikt mag worden. Ook in de beslagsyllabus is expliciet opgenomen dat een conservatoir beslag niet enkel als beslagmiddel gebruikt mag worden. De vraag is dan ook: Mag een conservatoir beslag niet langer als pressiemiddel worden gebruikt?

Hoe ziet een conservatoir beslag eruit vóór de wijzigingen?

Kees van Houwelingen, december 2020

Voordat de wijzigingen van kracht werden kon een conservatoir beslag worden aangevraagd middels een verzoekschrift. Hierbij werd een beschikking afgegeven en kon beslag gelegd worden. Een verzoekschrift moest bevatten op welke vermogensbestanddelen beslag gelegd ging worden. Eventueel werd gevraagd naar het spoedeisende belang en moest gegronde vrees voor verduistering van het vermogensbestanddeel worden aangetoond.

Als deurwaarder zie ik regelmatig conservatoire beslagen langskomen. Veelal moeten deze beslagen worden gelegd, maar worden deze niet uitgewonnen. Na enkele weken krijg ik vaak de instructie van de advocaat om de beslagen op te heffen en mijn dossier te sluiten. In hoeverre zijn de beslagen dan gelegd als pressiemiddel?

Wat zijn de wijzigingen van het conservatoire beslag?

Het beslag- en executie recht is gewijzigd. Wijzigingen vinden plaats per 1 oktober 2020, 1 januari 2021 en 1 april 2021. De uitgangspunten van deze wijzigingen zijn onder andere dat een beslagmiddel niet louter als pressiemiddel ingezet mag worden. Deze wijzigingen zijn ook opgenomen in de beslagsyllabus die per november 2020 is afgegeven. Dit betekent dat je bij het opmaken van je verzoekschrift rekening zult moeten houden met deze aanpassingen en dat de voorzieningenrechter hierover aanvullende vragen kan stellen.

Is een gegeven beschikking per definitie beslag zonder pressiemiddel?

Wanneer je onder de nieuwe regelgeving een beschikking van de voorzieningenrechter ontvangt waarbij is toegestaan om conservatoire beslagen te leggen, heb je dan voldaan aan de eis om het niet louter als pressiemiddel in te zetten of vindt die toets pas later plaats? De wijziging in de beslagsyllabus doet vermoeden dat een voorzieningenrechter dit zal toetsen en een eenmaal gegeven beschikking doet dan vermoeden getoetst te zijn.

Of de praktijk zo werkt valt te betwijfelen. Wanneer de wederpartij een opheffingskortgeding start waarbij wordt gesteld dat de beslagen enkel als pressiemiddel worden gebruikt, zal dit toch weerlegd moeten worden. Indien dit niet weerlegd kan worden zal de voorzieningenrechter tot opheffing van de beslagen beslissen.

Kees van Houwelingen

Gerechtsdeurwaarder

x