Actueel week 35 Wetsvoorstel wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Wetsvoorstel wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met het beslag- en executierecht.

Er is onlangs een wetsvoorstel ingediend om het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en andere wetten in verband met het beslag- en executierecht te wijzigen.

Dit is gedaan om de complexheid van de juridische procedure aan te pakken. Bij de herziening zijn er drie uitganspunten gehanteerd:

1. Het bestaansminimum van schuldenaren dient geborgd te zijn bij beslag en executie;

2. Beslaglegging en de daaruit voortvloeiende executie moeten zo effectief en efficiënt mogelijk plaatsvinden;

3. indien beslaglegging dient ter verhaal mag het niet louter worden ingezet als pressiemiddel.

Wat gaat er veranderen?

Door dit wetsvoorstel zal er een aantal dingen gaan veranderen. Zo zal er een beslagvrij bedrag worden ingevoegd bij een bankbeslag. Dit heeft als gevolg dat niet meer het gehele saldo onder het beslag valt. In het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering, Rv, zal worden opgenomen wat de beslagvrije bedragen zijn per gezinssamenstelling. De deurwaarder dient deze, doormiddel van het BRP, vast te stellen. Deze bepaling gaat alleen voor natuurlijke personen gelden.

Naast dat er een beslagvrij bedrag ingevoerd zal worden, mag de deurwaarder door dit wetsvoorstel bij de bank gaan informeren of de schuldenaar daar bankiert.  De bank mag niet aan de schuldenaar doorgeven dat een deurwaarder informatie heeft gevraagd.

Door dit wetsvoorstel zal ook de verklaringstermijn van een derde-beslagene verkort worden. De termijn is nu vier weken en zal worden verkort naar twee weken, wel kan de schuldenaar de derde-beslagene verzoeken om pas na vier weken te verklaren. Daarnaast zal de verklaring vereenvoudigd worden en mag deze elektronisch afgegeven worden.

Modernisering beslagverbod

Ook zullen de beslagverboden roerende zaken gemoderniseerd worden door dit wetsvoorstel.  Dit zal gebeuren door een verduidelijking en een uitbreiding van de lijst van beslagvrije zaken. Het huidige beslagverbod stamt uit 1838 en is dus niet meer passend bij de huidige maatschappij.

De nieuwe beslagverboden moeten erop toezien dat de beslagene kan blijven voorzien in zijn eerste levensbehoeften.  Beslag op kledingstukken, aanwezige voorraad levensmiddelen, zaken die nodig zijn voor persoonlijke verzorging en algemene dagelijkse levensbehoefte, zaken die nodig zijn voor scholing of studie, zaken van hoogstpersoonlijke aard en gezelschapsdieren met daarbij de zaken die nodig zijn voor hun verzorging is, niet meer toegestaan in dit wetsvoorstel.

Executoriaal verkopen via internet voor onroerende- én roerende zaken

In 2015 werd het al mogelijk om onroerende zaken executoriaal te verkopen via internet. Door dit wetsvoorstel is dit ook mogelijk voor roerende zaken. Er kan gekozen worden voor een zaakveiling, een online veiling of een combinatie van beiden.

Daarnaast wordt internet ook de aangewezen weg voor het aankondigen van de veiling. Aankondigen via internet zal veelal goedkoper zijn dan de voorgeschreven wijze van het aanslaan van biljetten, en het plaatsen van een dagbladadvertentie.

Bij veilen via internet moet bijzondere aandacht besteed worden aan de beveiliging en betrouwbaarheid van de website. Van de deurwaarder die de veiling organiseert, is de deurwaarder hiervoor verantwoordelijk.

Administratief beslag op motorrijtuigen en aanhangwagens

Door dit wetsvoorstel wordt een administratief beslag op motorrijtuigen en aanhangwagens ingevoerd. Deze procedure zal hierdoor effectiever worden.

Nu dient de deurwaarder het motorvoertuig of de aanhangwagen te zien om het beslag te kunnen leggen. De deurwaarder moet hier fysiek voor op pad, dit kost tijd en geld. Dit wetsvoorstel zorgt ervoor dat de deurwaarder het motorrijtuig of aanhangwagen niet daadwerkelijk hoeft te zien om beslag te kunnen leggen, maar zich voor het leggen van het beslag kan baseren op het kentekenregister van de RWD.

Wat wordt er nog meer geregeld in dit wetsvoorstel?

Ook wordt er in dit wetsvoorstel geregeld dat de kantonrechter voortaan, uitdrukkelijk al dan niet rechtdoende in kortgeding, bevoegd is geschillen te beslechten in verband met de tenuitvoerlegging van executoriale titels die tot zijn competentie behoren. Een dergelijke procedure loopt nu via de voorzieningenrechter.

In dit wetsvoorstel is opgenomen dat de beslaglegging ter verhaal moet dienen en niet alleen als pressiemiddel. Beslaglegging zal niet toegestaan worden als redelijkerwijs voorzienbaar is dat het bedrag kan worden opgebracht bij verhaal op de beslagen goederen minder bedraagt dan de kosten van het beslag en de daaropvolgende executie. De schuldeiser is in dat geval niet gebaat bij de beslaglegging, de vordering zal immers niet afnemen.

De deurwaarder zal erop moeten toezien dat er geen beslag wordt gelegd in strijd met de wet. Hij zal zijn dienst moeten weigeren als het beslag en de executie ervoor zorgen dat de schuld van de schuldenaar verhoogd wordt.

Als dit wetsvoorstel aangenomen wordt, zullen er veel veranderingen plaats gaan vinden omtrent de tenuitvoerlegging van executoriale titels. Wij wachten dan ook geduldig af.

29-08-2018