Betekenen in persoon

Betekenen in persoon noodzakelijk?

Bij het betekenen van een exploot zegt art. 46 lid. 1 Rv. dat allereerst getracht moet worden de betekening in persoon te doen. Maar als dat niet lukt is het ook mogelijk om een exploot achter te laten aan een huisgenoot of een andere persoon die zich daar bevindt. Ook kan een exploot in een envelop worden achtergelaten als er niemand thuis is. Maar is betekening in persoon dan niet noodzakelijk?

Wat zegt de wet over betekenen in persoon?

Artikel 46 lid 1 Rv. zegt bewust allereerst dat het exploot wordt gelaten aan degene voor het bestemd is in persoon. De wetgever heeft daarmee beoogt dat dit de voorkeur heeft. Dat lijkt ook logisch nu het idee achter het betekenen van een exploot is, dat het stuk de wederpartij tijdig zal bereiken. Dat doe je allereerst door deze in persoon te betekenen.

Maar het betekenen van een exploot in persoon is geen vereiste. Je kunt de rechtsgang niet belemmeren door niet aanwezig te zijn. Daarom biedt de wet ook de mogelijkheid om een exploot af te geven aan een huisgenoot. Die kent de betrokkene immers en heeft (vaak) nauwe banden waardoor de huisgenoot het stuk ook tijdig bij de wederpartij in bezit kan brengen. Je kunt zelfs een stuk achterlaten aan de (toevallig) aanwezige oppas, buurman of schoonmaker. Die moet dan wel verklaren dat hij het exploot tijdig zal afgeven aan degene voor wie hij is bestemd.

Is er nu niemand aanwezig? Dan mag je het exploot in een gesloten envelop in de brievenbus stoppen. De deurwaarder heeft toegang tot de Basisregistratie van Personen (BRP) en moet deze altijd raadplegen voordat het exploot wordt betekend. De deurwaarder weet dan ook op welk adres de betrokkene staat ingeschreven en kan daar rechtsgeldig exploot doen en eventueel een afschrift in een gesloten envelop achterlaten in de brievenbus.

Wat zijn de gevolgen van een betekening niet in persoon?

Een exploot kan dus wettelijk gezien wel betekend worden anders dan in persoon. De deurwaarder heeft zijn exploot wel rechtsgeldig betekend en daar gaat dwingendrechtelijk bewijskracht van uit.

Een van de gevolgen die het heeft wanneer een exploot niet in persoon is betekend is dat diegene bij de betekening van een vonnis dat bij verstek is gewezen, nog verzet in kan stellen tegen het vonnis als de verzettermijn nog niet is gaan lopen. In artikel 144 Rv. wordt aangegeven wanneer het vonnis wordt geacht tenuitvoergelegd te zijn. Pas dan gaat de verzettermijn pas lopen. De verzettermijn gaat ook lopen wanneer het exploot van betekening van het vonnis in persoon is betekend. Betekening in persoon heeft dus zeker nut, maar is niet verplicht.

x