Begrippenlijst

Hieronder vindt u een lijst met veel voorkomende vaktermen en hun betekenis.

G

Gebreke

Het in gebreke zijn is de toestand waarin een schuldenaar verkeert als hij tekortschiet in de nakoming.

Gedaagde

De gedaagde in een gerechtelijke procedure is degene tegen wie een eis wordt gericht (de tegenpartij van de eiser).

Gemachtigde

Degene aan wie een volmacht is verleend, bijvoorbeeld tot het voeren van een gerechtelijke procedure. Diegene mag voor iemand anders beslissingen nemen en neemt voor diegene waar. 

Gerechtelijke fase

De procedure voor een rechter, de gerechtelijke procedure begint meestal met een dagvaarding en eindigt meestal met een vonnis.

Gerechtelijke kosten

De kosten die verbonden zijn aan het voeren van een gerechtelijke procedure voor de rechtbank. Deze kosten bestaan o.a. dagvaardingskosten, griffierecht en salarisgemachtigde.

Gerechtsdeurwaarder

Een gerechtsdeurwaarder (ook wel deurwaarder genoemd) is een openbaar ambtenaar die belast is met het uitbrengen van dagvaardingen en andere exploten (ambtelijke stukken van een deurwaarder), het verrichten van ontruimingen, inbeslagnemingen en executoriale verkopen.

Gerekwireerde

Debiteur of gedaagde partij.

Griffierecht

Een vast recht dat voor aanvang van een procedure aan de griffie dient te worden voldaan ter vergoeding van de kosten die de rechtbank maakt voor het behandelen van de voorgelegde zaak. 

Grosse

Het voor tenuitvoerlegging bedoelde exemplaar van het vonnis, herkenbaar aan de aanhef “In naam der Koning”.